Andermatt leicht bewölkt 30%  Niederschlag
18° / 19°
08:00

11°
14:00

18°
18:00

14°
Min. Max.
Sa 18° 13%
So 18° 13%
Mo 18° 5%
Di 17° 13%
Mi 15° 22%
Gemsstock leicht bewölkt 30%  Niederschlag
/
08:00

14:00

18:00

Min. Max.
Sa 13%
So 13%
Mo 5%
Di 13%
Mi 22%
Sedrun leicht bewölkt 30%  Niederschlag
18° / 19°
08:00

12°
14:00

18°
18:00

14°
Min. Max.
Sa 18° 5%
So 18° 13%
Mo 18° 5%
Di 18° 5%
Mi 16° 22%
Oberalppass leicht bewölkt 30%  Niederschlag
13° / 13°
08:00

10°
14:00

13°
18:00

10°
Min. Max.
Sa 13° 13%
So 13° 5%
Mo 13° 5%
Di 12° 5%
Mi 11° 25%
Disentis leicht bewölkt 5%  Niederschlag
20° / 22°
08:00

14°
14:00

20°
18:00

17°
Min. Max.
Sa 12° 21° 5%
So 11° 21° 5%
Mo 11° 21° 5%
Di 10° 21° 5%
Mi 10° 19° 13%
Lai Alv leicht bewölkt 30%  Niederschlag
11° / 12°
08:00

14:00

11°
18:00

Min. Max.
Sa 10° 5%
So 10° 13%
Mo 10° 5%
Di 10° 5%
Mi 22%
EXTERNAL_SPLITTING_BEGIN EXTERNAL_SPLITTING_END